Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu reageren op de laatste ontwikkeling in de aanpak van de stikstofproblematiek. (c) Vlaams Parlement

Democratisch proces is een kans om het stikstofontwerp te verbeteren

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu reageren op de laatste ontwikkeling in de aanpak van de stikstofproblematiek. (c) Vlaams Parlement

Dat opnieuw een decreettekst voor een stikstofakkoord in de handen van het parlement ligt, toont dat er weer beweging komt in een maatschappelijk uiterst belangrijk dossier. “Het is glashelder: met de huidige stikstofuitstoot kunnen we geen gezonde leefomgeving, noch economie, creëren in Vlaanderen. Het democratisch proces is een kans om het voorliggend ontwerp te verbeteren”, stellen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt in een gezamenlijke reactie.

 

Voor de milieuorganisaties is het van belang dat stikstofreductie wettelijk afdwingbaar is. Enkel een duidelijke verankering hiervan in het decreet kan garanties geven voor de natuur en volksgezondheid. Andere lopende beleidskeuzes, zoals de inzet voor natuurherstel en betere luchtkwaliteit, zullen enkel werken indien de neerslag van stikstof drastisch daalt.

“Enkel een akkoord dat de héle stikstofboekhouding integraal aanpakt kan landbouwer en natuur toekomst geven. De ondersteuning van landbouwers richting meer agro-ecologische en biologische landbouw - met meer grondgebonden veeteelt en minder dieren - is hierbij cruciaal. Er is terug momentum om voluit te kiezen voor een toekomstbestendige Vlaamse landbouw. Eén die kansen biedt aan verdienmodellen die de milieugrenzen van onze dichtbevolkte en versnipperde regio respecteren”, stelt Heleen De Smet van Bond Beter Leefmilieu.

Hetzelfde geldt voor de industrie, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu: “Zij moet grondig nagaan welke installaties het snelst stikstof kunnen reduceren. Zo komt er ruimte vrij voor nieuwe, nodige investeringen richting een klimaatneutrale en circulaire industrie.” Ook transport, dat, net als de landbouw voor ammoniak, de grootste uitstoter is van stikstofoxiden, heeft nood aan een duidelijk reductiekader. Dat kader moet de milieugrenzen duidelijk afbakenen waarop vergunningen voor mobiliteitsprojecten verleend kunnen worden.Het is geen geheim dat Vlaanderen een enorme achterstand heeft om de afgesproken milieu- en klimaatdoelen te halen. Stikstof vormt hierin geen uitzondering. Een sterk decreet kan wel dé hefboom zijn waar we nood aan hebben om richting duurzame landbouw, toekomstbestendige industrie, en performante mobiliteit te gaan. Met een te flauwe aanpak die koste wat het kost het huidige systeem in stand wil houden, draaien beleidsmakers landbouwers en ondernemers een rad voor de ogen, met desastreuze gevolgen voor de burger en z’n leefomgeving, besluiten Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu.

Stikstof Natuurpunt

Meer over Stikstof