“Zwaar gebuisd voor energie- en klimaatplan”

De Europese Commissie publiceerde vandaag een evaluatie van alle nationale klimaat- en energieplannen 2030. Ze oordeelt dat het Belgische plan totaal ontoereikend is om de doelstellingen op vlak van CO2-reductie, energiebesparing en hernieuwbare energie te halen. België heeft nog zes maanden de tijd om een plan voor te leggen dat de CO2-uitstoot effectief terugdringt. Er zijn inspanningen nodig in de transport- en gebouwensector, een uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen en een snellere uitbouw van hernieuwbare energie. Bond Beter Leefmilieu stelt alvast concrete bijkomende maatregelen voor.

Ontoereikend plan: België haalt de doelstellingen helemaal niet 

Tegen 2030 moet België de CO2-uitstoot met 35 procent verminderen. Maar de Europese Commissie voorspelt een daling van slechts 13 procent op basis van het geplande beleid, een kloof van 22 procentpunten.

Ook voor hernieuwbare energie gaan we onder de lat: België streeft naar een aandeel van 18,3% hernieuwbare energie tegen 2030. Te weinig ambitieus volgens de Europese Commissie, en de maatregelen om deze doelstelling te halen moeten beter uitgewerkt worden. 

“Het huidige plan zorgt voor een vertraging, in plaats van een versnelling, van de groei van hernieuwbare energie. Er is een duidelijk ruimtelijk kader nodig voor de inplanting van windturbines en een plan om de bevolking beter te betrekken. Daarnaast dienen beleidsmakers investeringen in zonnepanelen op gemeenschappelijke daken mogelijk te maken en inspanningen om gebouwenverwarming te vergroenen op te schroeven.” vindt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu.

Ook voor energiebesparing stelt België de Commissie teleur: ons land mikt op 39 Mtoe (miljoen ton olie equivalenten) primair energiegebruik en 33,1 Mtoe finaal energiegebruik in 2030. Bond Beter Leefmilieu rekende uit dat België de inspanningen bijna moet verdriedubbelen om aan de Europese verplichtingen te voldoen. “Extra fiscale stimuli om te renoveren, zoals de omvorming van de woonbonus naar een klimaatbonus, kunnen een belangrijke impuls vormen”, stelt Laurien Spruyt.

Plan blinkt uit in vaagheid 

De Europese Commissie geeft België vooral een onvoldoende op de kwaliteit van het plan. Er is te weinig coherentie tussen de regionale en federale plannen: alle geplande inspanningen werden zonder enige afstemming en zonder gemeenschappelijke visie op een hoop gegooid. De maatregelen zijn onvoldoende onderbouwd en becijferd en bereiken vaak niet het beoogde doel. België moet volgens de Commissie ook de investeringsbehoeften en financieringsbronnen voor klimaatbeleid beter in kaart brengen en een impactanalyse toevoegen aan het finale plan. Tot slot vraagt de Commissie ook dat ons land de sociale gevolgen van de energietransitie aanpakt: de impact op de werkgelegenheid en energiearmoede verdienen een antwoord.

Tweede zit

“Dit rapport is beschamend. Het klimaatplan dat nu op tafel ligt is ontoereikend om onze doelstellingen voor 2030 te halen”, zegt Laurien Spruyt, beleidsmedewerker klimaat van Bond Beter Leefmilieu. De aanbevelingen van de Europese Commissie liggen volledig in lijn met de analyse die Bond Beter Leefmilieu maakte van het Belgische plan. Duidelijke maatregelen om sneller naar emissievrij transport over te schakelen of bedrijfswagens uit te faseren ontbreken. Daarnaast zetten de beleidsmakers te sterk in op schadelijke maatregelen zoals biobrandstoffen en CNG, en te weinig op de echte oplossingen zoals fietsinfrastructuur en een kwalitatief openbaar vervoer. Ook de noodzakelijke afbouw van de veestapel staat niet in het plan vermeld. 

“Onze politici hebben nog zes maanden om de effectiviteit en de ambitie van het plan stevig op te krikken. De tijd dringt”, zegt Laurien Spruyt, beleidsmedewerker klimaat van Bond Beter Leefmilieu. 

Meer info:

Rapport Europese Commissie 

Factsheet

Klimaatbeleid Energiebesparing

Meer over Klimaatbeleid, Energiebesparing