Week van de waarheid voor Vlaamse waterplannen

Nog tot 14 maart kunnen burgers hun stem laten horen over het waterbeleid in Vlaanderen. De watercoalitie (BBL, Natuurpunt, Join For Water, Waterland, West-Vlaamse Milieufederatie en Gents Milieufront) formuleert zes punten waarop de voorliggende stroomgebiedbeheerplannen bijgestuurd moeten worden: van meer riolering tot minder mest.

De stroomgebiedbeheerplannen zijn van groot belang voor de waterkwaliteit en de waterhuishouding in Vlaanderen. Ze bepalen welke investeringen worden uitgevoerd en welke acties diverse overheden zullen nemen om het waterbeheer in Vlaanderen te verbeteren. 

Plannen schieten tekort om dramatische toestand te verhelpen

Dat is nodig ook, want vandaag scoren we erg slecht. De plannen die nu voorliggen stellen teleur: met de huidige plannen zal slechts 10% van onze waterlopen in een goede toestand verkeren tegen 2027. Voor vele andere waterlopen wordt die goede toestand gewoon op de lange baan geschoven. 

Daarom organiseerden BBL, Natuurpunt, Join For Water, Waterland, West-Vlaamse Milieufederatie en Gents Milieufront (gesteund door tal van andere milieuorganisaties) de voorbije maanden de campagne #watervoorlater. Met die campagne riepen ze iedereen op om mee bezwaar in te dienen en meer ambitie te vragen voor gezonde waterlopen. 

Zes cruciale punten

1. Houd water langer vast: in theorie is het beleid: vasthouden, bergen, afvoeren. In die volgorde. Door water langer vast te houden in de beek of de rivier, wordt droogte tegengegaan en neemt het risico op overstromingen en riooloverstorten af. Dat kan bijvoorbeeld door een rivier opnieuw te laten meanderen. In deze plannen staan echter meer acties om water af te voeren, dan om water vast te houden. 

2. Levende waterlopen: natuurlijke, gezonde waterlopen hebben een zelfzuiverend vermogen en zijn beter bestand tegen droogtestress. Dit plan bevat te weinig maatregelen voor dit natuurherstel. 

3. Riolering of kleinschalige zuivering: in Vlaanderen zijn 400.000 woningen niet aangesloten op riolering en daar gaat de vervuiling rechtstreeks de beek in. Er is nood aan een inhaalprogramma, waarbij Vlaanderen in de plaats moet treden van gemeenten die niet mee willen. Op plaatsen zonder riolering moet een eigen zuivering verplicht zijn.

4. Minder mest in waterlopen: het teveel aan mest zorgt voor een slechte waterkwaliteit. De veestapel in Vlaanderen afbouwen, is onvermijdelijk om tot een betere waterkwaliteit te kunnen komen. 

5. De vervuiler betaalt: door een heffing in te voeren op niet-afgekoppelde verharding zal minder regenwater naar de riolering stromen. Wanneer water uit onbevaarbare waterlopen oppompen niet meer gratis is, zal er zorgzamer mee omgesprongen worden. Dit soort maatregelen hoort in dit plan te zitten. 

6. Meer actie! Nog te veel maatregelen zijn gericht op onderzoek, monitoring of overleg. Terwijl er geen tijd te verliezen is: onze waterlopen hebben nood aan echte acties op het terrein. 

Nog tot en met dit weekend kan bezwaar worden ingediend. De watercoalitie maakte een ontwerp-bezwaarschrift dat aangevuld kan worden met eigen opmerkingen.

Waterkwaliteit Water voor later De Watercoalitie

Meer over Waterkwaliteit