De Groene Delle

Foto © Natuurpunt Limburg

Milieuverenigingen dienen samen bezwaar in tegen industrie in natuurgebied Groene Delle

De Groene Delle

Foto © Natuurpunt Limburg

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, Bos+ en Vogelbescherming Vlaanderen dienen gezamenlijk een bezwaar in tegen de plannen om de industrie uit te breiden in natuurgebied Groene Delle in Limburg. De milieuorganisaties steunen daarmee de acties van de lokale groep Vrienden van de Groene Delle, die de initiatiefnemer is van het protest tegen de vernietiging van dit stuk waardevolle natuur. 

In mei stelde de Vlaamse regering het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zolder-Lummen-Zuid' voorlopig vast. Hierin wordt 27 hectare natuurgebied omgevormd tot ‘watergebonden industrieterrein’. 

Het gebied is beter gekend als de Groene Delle, een brok waardevolle natuur langs het Albertkanaal. Die natuur dreigt te verdwijnen onder beton voor de industrie. Er is nochtans een ruim aanbod aan vrijliggende bedrijventerreinen in de regio. Bovendien gaat het om een nat natuurgebied dat belangrijk is voor de waterhuishouding, zeker in tijden van droogte. Verder is het industriegebied in strijd met het klimaatplan en het beleidsplan ruimte van de Vlaamse regering.

Om al die redenen dienen Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, BOS+ en Vogelbescherming Vlaanderen gezamenlijk een bezwaar in. Samen vertegenwoordigen ze honderdduizenden leden die belangeloos opkomen voor meer en betere natuur en een gezond leefmilieu voor iedereen. Deze stem moet gehoord worden door de regering. 

Niet te compenseren natuurverlies

Meer dan 90 procent van de oppervlakte van de Groene Delle is volgens de biologische waarderingskaart waardevolle tot zeer waardevolle natuur. De zuurminnende eikenbossen zijn meer dan 200 jaar oud. Het Milieueffectenrapport geeft zelf al aan dat een compensatie van deze oude bossen moeilijk haalbaar is. De ouderdom en hiermee samenhangende biodiversiteit maakt dat een echte compensatie pas op zeer lange termijn realiseerbaar is. Compensatie kan dus misschien wel op papier, maar niet in de realiteit. Het verlies aan biodiversiteit zal groot zijn. 

Waterhuishouding verder onder druk

Het ganse gebied is met een afwisseling van vennen, broekbossen en veenbodems een echt waterreservoir. Ontwikkeling van het bedrijventerrein zal onvermijdelijk leiden tot meer verharde oppervlakte, waardoor de hoeveelheid afstromend hemelwater verhoogt en infiltratie vermindert. Dat is in tijden van klimaatverandering en toenemende droogte onverantwoord. 

In strijd met eigen plannen

Het nieuw aan te leggen industriegebied gaat regelrecht in tegen de eigen plannen van de Vlaamse regering. Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet vooral gezocht worden naar het beter benutten van bestaande bedrijvenzones, om zo de schaarse open ruimte te bewaren. Met het Klimaatplan engageert de Vlaamse regering zich dan weer om koolstofvoorraden in de bodem te beschermen, in de eerste plaats in bestaande bossen en wetlands. Ook daar gaat het nieuwe bedrijventerrein volledig tegen in. De Vlaamse milieu- en natuurverenigingen roepen de Vlaamse regering dan ook op om consequent te zijn en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zolder-Lummen Zuid niet goed te keuren, om zo het natuurgebied Groene Delle integraal te behouden. 

Natuurgebied Natuurpunt WWF Vogelbescherming Vlaanderen Greenpeace

Meer over Natuurgebied