Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster - Natura 2000 (m/v/x) (Ref. 2023-A32)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten, departement Natuur en Biodiversiteit.

 

Functie

 

In het kader van de goedkeuring van de beheerplannen Natura 2000 in de zin van de artikelen 49-56 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud is Leefmilieu Brussel op zoek naar een projectbeheerder·ster. Deze beheerder·ster zal de beheersplannen coördineren en laten goedkeuren door de Regering in overeenstemming met de ordonnantie.

 

Als projectbeheerder·ster ben je verantwoordelijk voor het opstellen, toewijzen en opvolgen van de goedkeuringsprocedure. Je beheert en coördineert deze complexe projecten, waarbij meerdere actoren van de afdeling Groene ruimten betrokken kunnen zijn en waarbij Natura 2000-deskundigen, de juridisch deskundige en terreinbeheerders betrokken zijn. Je bereidt contracten voor openbare diensten en werken voor, gunt ze en beheert ze. Je coördineert ook de follow-up van deze contracten.

 

Als Projectbeheerder·ster - Natura 2000:

 • Kom je terecht in het departement dat verantwoordelijk is voor de administratieve en juridische uitvoering van Natura 2000.
 • Zorg je voor een goede coördinatie van uw projecten met de betrokken actoren van de afdeling.
 • Integreer je in je projecten alle dimensies en beperkingen met betrekking tot het behoud en het beheer van de natuur in de stad, waardoor je bijdraagt aan de veerkracht van de stad, en je streeft ernaar de functies (ecosysteemdiensten) van groene ruimten te maximaliseren in overeenstemming met de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000.
 • Bereid je de goedkeuring van Natura 2000-beheerplannen voor en ondersteun je deze.
 • Bereid je het administratieve dossier voor de goedkeuring van de teksten voor in samenwerking met de juridische expert.
 • Bereid je het goedkeuringsproces voor, nodig je belanghebbenden uit en coördineer je de verwerking van de opmerkingen van belanghebbenden in de teksten.
 • Zie je toe op de publicatie in het Belgisch Staatsblad na de goedkeuring van de tekst in tweede lezing.
 • Draag je bij tot de monitoring van de staat van instandhouding van Natura 2000-habitats.
 • Draag je bij tot de ontwikkeling van de strategie voor de bewaking en het beheer van habitats.
 • Draag je bij tot de uitvoering van de Natura 2000-beheerplannen en de opvolging ervan
 • Geef je advies over Natura 2000 in het kader van vergunningsprocedures en in het kader van interne projecten en/of projecten voor andere overheden.
 • Stel je bestekken op, beheer je de processen voor overheidsopdrachten voor diensten en werken en zorg je voor het technisch en administratief beheer van de werkzaamheden die door de aannemers worden uitgevoerd.
 • Coördineer je de follow-up van deze contracten.
 • Beheer je de overheidsopdracht voor de aanstelling van een Natura 2000-geaccrediteerde deskundige voor de passende beoordeling van de impact van de Brusselse milieuprojecten.
 • Werk je mee aan het opzetten en opvolgen van een aankoopcentrale voor de aanstelling van een geaccrediteerde Natura 2000-deskundige voor de Brusselse overheden in het kader van Optiris, voor de gepaste beoordeling van de impact van projecten en biologische studies.

 

Profiel

 

Diploma*

Master, bij voorkeur in biologie met een specialisatie in ecologie

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van implementatie van Natura 2000 (beheerplannen, evaluaties, etc.)

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

 

Kennis

 • Goede kennis van Natura 2000-habitats en -soorten
 • Goede kennis van de procedure voor de goedkeuring van besluiten
 • Je behandelt dossiers en je leidt vergaderingen in de twee talen.
 • Je communiceert vlot in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Kennis van IT-tools: Office

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd ?

Solliciteer zo snel mogelijk via onze site (cv en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”