Grenspark Kalmthoutse Heide zoekt Voorzitter

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Grenspark Kalmthoutse Heide
Solliciteren tot

Grenspark Kalmthoutse Heide is een groot en divers grensoverschrijdende natuurgebied op de grens van Vlaanderen en Nederland. Een uniek gebied van heidelandschappen en variërende flora en fauna. In nauwe samenwerking met haar partners, ondernemers en toegewijde vrijwilligers zet het park zich in voor de bescherming en bevordering van de unieke natuur en landschappen van Grenspark Kalmthoutse Heide. In verband met het aflopen van de ambtstermijn van de huidige voorzitter is het overlegorgaan op zoek naar een nieuwe, enthousiaste voorzitter.

Grenspark Kalmthoutse Heide is een verbindend platform waar afstemming en uitwisseling plaatsvindt binnen het Grenspark, maar ook met andere natuurgebieden in de regio. Het is de ‘spin in het web’ geworden voor het Kalmthoutse Heidegebied en speelt een cruciale rol in het verbinden van belanghebbenden en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving van de natuur.

De ambitie van Grenspark Kalmthoutse Heide is om, op basis van de sterke structuur die in de afgelopen jaren is opgebouwd, in de komende jaren te blijven vernieuwen en ontwikkelen. De ambities voor de komende 24 jaar zijn uitgewerkt in het Masterplan Grenspark Kalmthoutse Heide. Daarbij is een belangrijke uitdaging om vanuit het huidige partnerschap ook structurele samenwerking op te bouwen met nieuwe belanghebbenden.

Het gebied wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals veranderingen in het klimaat en toenemende ruimtelijke druk. Tegelijk is er een enorme maatschappelijke betrokkenheid bij de bescherming van het gebied. Deze betrokkenheid is te zien in de vele bezoekers die rust en natuurbeleving zoeken of een prachtig landschap om sport te beoefenen. Daarnaast zijn ook veel vrijwilligers actief bij beheer, educatie en onderhoud.

Organisatie:

De leiding van Grenspark Kalmthoutse Heide wordt momenteel georganiseerd onder de koepel van BENEGO BGTS en wordt omgevormd tot een internationale VZW volgens Belgisch recht, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Deze partners hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken, vanuit hun specifieke identiteit.

Wij zijn op zoek naar een voorzitter die…

 • het samenwerkingsverband en nieuwe partners verbindt aan de uitwerking van het Masterplan
 • een actief pleitbezorger wil zijn van de natuur- en landschapswaarden en de beleving daarvan in en rond Grenspark Kalmthoutse Heide;
 • het samenwerkingsverband kan vertegenwoordigen in diverse maatschappelijke debatten;
 • aantoonbare affiniteit heeft met sectoren zoals natuur, recreatie, wetenschap en educatie;
 • een onafhankelijke positie inneemt en van daaruit partijen kan verbinden en mobiliseren;
 • een voortrekkersrol aanneemt in het aangaan van uitdagingen voor Grenspark Kalmthoutse Heide en daarbij toekomstgericht te werk gaat;
 • ruime bestuurlijke ervaring heeft;
 • beschikt over een actueel en sterk regionaal en landelijk netwerk;
 • bekend is met de cultuur en de maatschappelijke en (politiek-)bestuurlijke situatie in Vlaanderen en Nederland;
 • doortastend leiding kan geven in veranderende organisatorische processen;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft (indicatief 1 à 2 dagdelen per week) om de functie inhoud te geven.

De voorzitter…

 • leidt het overleg met de partners (momenteel gestructureerd als Bijzondere Commissie 3 à 4 keer per jaar en Stuurgroep 6 keer per jaar)
 • draagt zorg voor de ontwikkeling van visie, meerjarenbeleid en ambities;
 • vertegenwoordigt het Grenspark in diverse regionale en nationale besturen (bijvoorbeeld Samenwerkende Nationale Parken Nederland) en in de pers.

Procedure:

De selectiecommissie bestaat uit bestuursleden van Grenspark Kalmthoutse Heide. De voorzitter wordt benoemd door de ministers van Vlaanderen en Nederland in het kader van het Benelux verdrag, na voordracht door de partners van Grenspark Kalmthoutse Heide voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. Deze functie wordt ingevuld op basis van een presentie- en onkostenvergoeding.

Heeft u interesse?

U kunt uw motivatie en curriculum vitae in het kader van deze sollicitatie tot en met 7 juni 2024 sturen naar coördinator Jan Weverbergh (j.weverbergh@grenspark.be) met als onderwerp ‘Vacature voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide’.

Voor vragen met betrekking tot deze procedure of functie kunt u contact opnemen met de Algemeen Coördinator Jan Weverbergh op +32 3 641 93 53.