Bestuur en organisatie

Ben je geïnteresseerd in onze formele organisatiestructuur? Hier vind je informatie over onze algemene vergadering, het bestuursorgaan, ons dagelijks bestuur, de bijzondere volmachten en onze statuten.

De algemene vergadering

Van elke lidvereniging kan er één afgevaardigde deelnemen aan onze algemene vergadering, die het hoogste gezag is van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en het beleid bepaalt. Elk voorjaar komt de algemene vergadering samen om, onder andere, de jaarplanning, begroting, het financiële verslag en de toetreding van nieuwe leden te bespreken. 

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is onze sparringpartner die we 7 keer per jaar raadplegen. Samen werpen we een kritische blik op het dagelijks management van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, en op de strategische doelen en de operationele invulling ervan, zodat we nog efficiënter aan een duurzame toekomst kunnen bouwen. 

Het bestuursorgaan wordt voor een termijn van 3 jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering. Het telt 16 leden die elk hun eigen knowhow rond de tafel brengen. Maximum twee derde van de bestuurders wordt voorgedragen door onze lidverenigingen en heeft een uitgebreide expertise op vlak van duurzaamheid. Minstens een derde bestaat uit onafhankelijke bestuurders, zij maken deel uit van het bestuursorgaan omwille van hun specifieke deskundigheid (inhoudelijk, financieel/fiscaal, juridisch).

De bestuursfuncties van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn politiek onafhankelijk. 

De bestuurders treden collectief op als college. Individuele bestuurders hebben in principe geen specifieke interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De leden van het bestuursorgaan zetelen onbezoldigd.

De meest recente samenstelling van het Bestuur werd beslist op de Algemene Vergadering van 15 december 2022 en neergelegd op 26/1/2023 ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

De leden van ons bestuursorgaan

 • Voorzitter
  • Schops Ignace - onafhankelijk bestuurder
 • Ondervoorzitters
  • De Wilde Katty, voorgedragen door West-Vlaamse Milieufederatie vzw
 • Secretaris
  • Fizgal Ingrid, bestuurder voorgedragen door Limburgs Landschap vzw
 • Penningmeester
  • Matthijs Frederik, onafhankelijk bestuurder
 • Bestuurders
  • Feyen August, voorgedragen door Limburgse Milieukoepel vzw
  • De Somviele Bert, voorgedragen door Bos+ vzw
  • Dumortier Lara, voorgedragen door JNM vzw
  • Overloop Stijn, voorgedragen door Velt vzw
  • Pacquay Erik,  onafhankelijk bestuurder  
  • Paredis Erik, onafhankelijk bestuurder
  • Tak Sarah, voorgedragen door Klimaatzaak vzw
  • Vandenberghe Julie, voorgedragen door WWF Vlaanderen vzw
  • Vanhaecht Ivan, onafhankelijk bestuurder
  • Vercammen Dirk, onafhankelijk bestuurder
  • Willems Tom, voorgedragen door Rescoop Vlaanderen vzw
  • Wené Agnes, voorgedragen door Vogelbescherming Vlaanderen vzw

Directie, dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden

In principe vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vzw. In de praktijk kan een bestuursorgaan beslissen dat de vzw in bepaalde gevallen mag worden vertegenwoordigd door bepaalde personen. Zo heeft het bestuursorgaan van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw operationele bevoegdheden toegekend aan de tweekoppige directie. 

Algemeen directeur Danny Jacobs en zakelijk directeur Miranda Vankerk zijn gemachtigd om, elk alleen, gezamenlijk of als college, op te treden als dagelijks bestuur van de vzw, voor zowel de interne beslissingsbevoegdheid als de externe vertegenwoordigingsmacht wat dat dagelijks bestuur betreft.

Beiden treden ook op als bijzondere gevolmachtigden van de vzw en hebben bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen.

De delegaties van bevoegdheden zijn opgenomen in een delegatiematrix en vastgelegd in het intern reglement van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw.

De dagelijks bestuurders en de bijzonder gevolmachtigden werden aangesteld door het bestuursorgaan op 4 juni 2020. Je kan het officiële document hier raadplegen (publicatiedatum 21/1/2021).

Statuten

Onze statuten kan je consulteren via deze link.

Intern reglement

Het interne reglement preciseert de sfeer en de werking van de vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Het vult sommige artikelen van de statuten aan en omschrijft ze. Je kan het hier lezen.