Werd het milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding gemanipuleerd?

Gisteren dook in de media een interne mail op van de BAM, waaruit zou kunnen blijken dat er druk werd uitgeoefend om het milieueffectenrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding in de juiste richting te sturen. In de mail – van de MER-verantwoordelijke aan de BAM - worden argumenten opgesomd voor het “wegschrijven” van het alternatieve tracé van stRaten-Generaal.

Reeds eerder uitte BBL zijn bedenkingen bij de argumenten die in het MER gebruikt werden om het tracé van stRaten-Generaal negatief te beoordelen. Het tracé stRaten-Generaal scoorde in dit MER op milieuvlak immers beter inzake gezondheidsimpact door luchtvervuiling, lawaai en ruimtebeslag dan het BAM-tracé. Toch werd het alternatief afgewezen, niet met milieuargumenten, maar wel om technische redenen van haalbaarheid.  

Vervolgens kwam het rapport van het internationale studieconsortium ArupUk & SumResearch. Dat consortium kreeg vorig jaar van de regering de opdracht een onafhankelijk vergelijkend onderzoek uit te voeren naar drie mogelijke tracés voor de Oosterweelverbinding. Het tracé stRaten-Generaal kwam hierbij als beste uit de vergelijking, in strijd met het eerder uitgevoerde MER. En volgens dit rapport is het tracé stRaten-generaal technisch wél haalbar.

Toch besliste de regering om een bouwaanvraag in te dienen voor het BAM-tracé,  met het Lange Wapper-viaduct. Het openbaar onderzoek daarvoor startte overigens deze week. Als nu zou blijken dat het alternatief tracé van stRaten-Generaal bewust werd weggeschreven door de BAM, moet het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding wordt stopgezet. Dat zou eerst moeten onderzocht worden, bijvoorbeeld door het volgende parlement, vooraleer een bouwvergunning kan worden afgeleverd.

Volgens de BAM is heel de zaak stemmingmakerij en is de term ‘wegschrijven’ ambtelijk jargon voor het gemotiveerd niet weerhouden van alternatieven in een MER.

Klimaatbeleid