Recyclage batterijen: Vlaamse regering lijdt aan “koplopersangst”

De Vlaamse regering stelt een heel ruim gamma wijzigingen aan Het VLAams REglement inzake Afvalvoorkoming- en beheer (Vlarea) voor.

Globaal gezien zitten er goede, maar ook minder goede voorstellen tussen. Zo zal een verplichte sloopinventaris het selectief slopen van grote gebouwen bevorderen. Sloopafval is een van de grootste afvalstromen in Vlaanderen. Het stimuleren van selectief slopen is dus een stap in de goede richting. De volgende stap is het vergaand recycleren van sloopafval tot secundaire grondstoffen en het verminderen van de hoeveelheid gemengd sloopafval. Dat laatste belandt vandaag nog steeds op een stortplaats.

Het grootste zorgenkind van de Vlarea-aanpassingen is de versoepeling van de afvalwetgeving rond de recyclage van batterijen. Die producten bevatten namelijk zware metalen zoals lood, cadmium of kwik die ernstige toxische effecten hebben op mens en milieu. Als minimum zou je dus verwachten dat de bestaande recyclageresultaten van batterijen bestendigd worden. Niet zo. De Vlaamse regering wil de bestaande Vlarea-wetgeving over recyclage van batterijen afzwakken, “om consistent te zijn” met de Europese wetgeving die minder strikt is dan de Vlaamse wetgeving. Al bij al is dit terug een illustratie van de “koplopersangst” die de Vlaamse beleidsmakers hebben in het afvalbeleid. Bedenkelijk.