Noodbesluit omgevingsvergunningen verlengt beslissingstermijnen

Door de coronacrisis besliste de Vlaamse regering - zeer terecht - om de beslissingstermijnen voor aanvragen voor omgevingsvergunningen te verlengen. Zo worden alle nog niet opgestarte openbare onderzoeken uitgesteld tot na 24 april. Openbare onderzoeken die reeds liepen worden stopgezet en hervat na 24 april. Bezwaarschriften die al ingediend werden blijven geldig. 

Ook de termijnen waarbinnen gemeenten of provincies moeten beslissen over een vergunningsaanvraag worden verlengd, net zoals de termijnen om in beroep te gaan. 

Verder besliste de regering dat alle werken die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, zoals de aanpassing van ziekenhuizen of de uitbreiding van de productie van medisch materiaal, zonder vergunning uitgevoerd kunnen worden. Dit zijn logische en juiste beslissingen. Ze zorgen ervoor dat de rechten van burgers gevrijwaard worden. Tegelijk kan snel geschakeld worden om het coronavirus aan te pakken.

Privacykwesties aan het omgevingsloket

Vergunningsaanvragen verlopen voor het grootste deel digitaal via het omgevingsloket. Maar niet alle documenten zijn beschikbaar via dit digitale loket. Privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld. Of plannen van architecten met een auteursrecht. Die kan je enkel inkijken op het gemeentehuis. Veel gemeentehuizen zijn echter gesloten of maar heel beperkt toegankelijk, de meeste ambtenaren werken van thuis uit. Ook hoorzittingen of informatievergaderingen kunnen nu uiteraard niet plaatsvinden. Dat alles maakt dat openbare onderzoeken organiseren en vergunningsprocedures doorlopen op dit moment problematisch is. Daarom besliste de Vlaamse regering om alle termijnen voor vergunningen te verlengen. 

Samengevat komt het hierop neer

  • Lopende openbare onderzoeken worden opgeschort en verdergezet na 24 april 2020.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure (voor kleine werken, zonder openbaar onderzoek) wordt verlengd met 30 dagen.
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt verlengd met 60 dagen. 
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep ingesteld kan worden, wordt ook verlengd met 30 dagen 

Indien eind april blijkt dat de situatie nog steeds problematisch is, kan de regering de termijnen opnieuw verlengen of uitstellen. Hopelijk is dat niet nodig… 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen