Na de verkiezingen: een blik op de toekomst

De kaarten zijn geschud. En voor het eerst sinds lang is het meteen duidelijk welke partijen met elkaar zullen praten voor de vorming van nieuwe regeringen. Dat is ergens goed nieuws, want om de klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken hebben we dringend meer beleid nodig op alle politieke niveaus.

Groot draagvlak

Draagvlak voor een krachtdadig klimaatbeleid is er alvast. Dat tonen peilingen zoals de Eurobarometer (mei 2024) of de Barometer Internationale Solidariteit (November 2023). 78% van de Belgen zegt rechtstreeks getroffen te worden door milieuproblemen, 91% vindt Europese wetgeving nodig om Belgische natuur te beschermen, 74% wil af van fossiele energie en pleit voor meer investeringen in zonne-, wind- en waterkrachtenergie. En maar liefst twee derde van de Belgen eist dat ons land de doelstelling haalt om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met 55% te verlagen.

Ook rond biodiversiteit is er een enorm draagvlak. 82% van de Belgen is voorstander van meer natuurherstel, zo toont een peiling van WWF aan (maart 2024).

Een gecoördineerde aanpak

Natuurlijk, grootschalige problemen hebben een gecoördineerde en Europese aanpak nodig. Enkel en alleen als landen samenwerken en de Europese Green Deal wordt versterkt, kunnen we die problemen oplossen.

De federale overheid moet eindelijk werk maken van een fiscale hervorming die de groene transitie betaalbaar maakt. Zo moet ze de 15 miljard euro aan jaarlijkse fossiele subsidies afbouwen en een ambitieuze strategie voor toekomstbestendige investeringen uitrollen. België en Vlaanderen moeten daarbij samen een taxshift realiseren om elektrisch rijden en verwarmen voordeliger te maken dan fossiel.

Daarnaast moet Vlaanderen haar koppige verzet tegen het Europese klimaat- en natuurbeleid staken en de impasses rond ruimtelijke ordening en landbouw doorbreken. Het moet een toekomstgerichte landbouwvisie met een sterk natuurbeleid combineren, waarbij waterkwaliteit en -kwantiteit de nodige aandacht krijgen. 

Laaghangend fruit

De Europese Commissie geeft met haar boodschap over het grote Belgische begrotingstekort alvast een duidelijke marsrichting aan voor de Vlaamse en federale onderhandelaars. De begrotingsoefening moet gepaard gaan met fiscale vergroening en investeringen in een betaalbare energietransitie.

Het goede nieuws: er is veel laaghangend fruit. 15 miljard euro aan jaarlijkse fossiele subsidies moeten dringend op de schop. Een hervorming van de federale bedrijfsfiscaliteit kan minstens 4 miljard euro richting vergroening duwen. De cruciale lastenverschuiving van elektriciteit naar fossiele brandstoffen kan budgetneutraal.

Meer nog: de Commissie wijst erop dat de Belgische concurrentiekracht en economische ontwikkeling baat hebben bij een snelle energietransitie en krachtdadig natuurbeleid.

Samen het verschil maken

Intussen zetten we alle krachten en middelen in om samen het verschil te maken. Het is meer dan ooit nodig. BBL speelt daarom haar rol als middenveldorganisatie: we zetten volop druk op de verschillende politieke partijen en trachten zo onze agenda en duurzame oplossingen ingang te doen vinden in het Vlaamse en federale regeerakkoord.