Minaraad zet krijtlijnen uit voor waterketenbeleid

Op 19 februari 2009 keurde de minaraad unaniem een advies op eigen initiatief goed over de organisatie van de waterzuivering (met links naar de drinkwatervoorziening, ruimtelijke ordening en het integraal waterbeleid). Het advies geeft aan welke de prioritaire knelpunten zijn waar deze en de volgende regering aan zouden moeten werken.

Eerst en vooral zijn er de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUPs). Na de zoneringsplannen - die aangeven waar er riolering komt (en waar niet) – moeten deze GUP’s de link leggen met de uitvoering en antwoorden bieden op vragen als wie, wat, wanneer en wat eerst? Belangrijk daar is dat die GUP’s er op korte termijn komen, én dat ze bindend zijn voor de gemeenten.

Daarnaast breekt de raad nog een lans voor een degelijk afkoppelingsbeleid, zowel in de steden als in het buitengebied. Opvallend hier is dat alle maatschappelijke actoren het er ondertussen over eens zijn dat voor nieuwe bedrijventerreinen en woongebieden de buffering van het hemelwater in principe binnen de grenzen van het domein moet gebeuren, en dat de problemen niet naar benedenstrooms mogen afgewenteld worden.

Verder vraagt de Minaraad om werk te maken van meer transparantie en efficiëntie in zowel de drinkwatersector als de afvalwatersector, met onder andere de oproep om nu eindelijk écht werk te maken van een resultaatsverbintenis voor Aquafin.

Inzake rationeel watergebruik is het opvallendste element de oproep om een progressieve tarifering te overwegen voor huishoudens, zodat degenen die met kostbaar drinkwater de gazon sproeien, daar fors voor zouden betalen. Dat moet dan wel kaderen binnen een globale visie op de financiering van drinkwater en afvalwater, een element dat ook prominent in het laatste SERV advies ter zake werd gevraagd, maar waar op het terrein weinig vooruitgang is geboekt. De raad suggereert enkele uitgangspunten en vraagt om waar mogelijk de milieukosten meer te internaliseren, maar de finale beslissing in hoeverre met name de afvalwaterzuivering kan en moet gefinancierd worden door directe bijdragen via de waterfactuur, zal hoe dan ook politiek moeten worden genomen.

Lees het advies van de Minaraad.

Waterkwaliteit Windenergie