Groen! Nu nog een visie op transitie

De Vlaamse Groenen hebben van alle partijen het meest uitdrukkelijk gekozen om de Groene Economie in het uitstalraam te plaatsen. Ze hebben ook het breedste en meest gedetailleerde milieuprogramma van alle Vlaamse partijen. Bovendien zijn de voorstellen uit het nieuwe Groen!-programma degelijk en realistisch. De partij lijkt er in geslaagd de brug te slaan tussen theorie en praktijk.

Als er dan toch nog een en ander hapert aan het werkstuk, dan is het net op die punten die het meest aandacht trekken: Groen! heeft een duidelijke kijk op de groene economische speerpunten, maar weet nog niet goed hoe het moet met de bestaande ‘oude’ economische sectoren en bedrijven. Het ontbreekt de partij nog aan een transitievisie. Pas als ook die stap gezet is, zal Groen! het beeld van een one-issuepartij van zich kunnen afschudden. Maar dat de weg die is ingeslagen de goede richting uitgaat, is duidelijk. Een stevige economische visie hoeft dan ook een progressief milieubeleid niet in de weg te staan. Wel in tegendeel. 

Positief

 

+Groen! zet sterk in op de ‘Green New Deal’ en formuleert daarover een stevig onderbouwd plan, waarmee ze jobs wil creëren, de economie redden en de klimaatverandering stoppen. Het bevat heel wat goede voorstellen. In elk geval geschikt als aanzet tot het debat.

+ Groen! trekt als enige de consequentie uit de promotie van elektrische auto’s: die moet worden gekoppeld aan de productie van hernieuwbare stroom.

+ Groen! zet sterk in op een betere luchtkwaliteit. Ze stelt concrete maatregelen voor voor bedrijven, woningen en transport.

+ Groen! formuleert degelijke voorstellen en legt de juiste accenten inzake klimaat en energie-efficiëntie. Veel aandacht voor het grote potentieel in de bouwsector.

+ Groen kiest, inzake energieproductie, resoluut voor zon en wind, met veel oog voor het Noordzeenetwerk. Steenkoolcentrales worden verworpen.

+ Groen! kiest voor een slim netwerk (smart grid), decentrale energieproductie en micro-wkk voor gebouwen.

+ In de transportsector wil Groen! werk maken van slimme kilometerheffing, schone voertuigen en echt duurzame brandstoffen. Biobrandstoffen horen daar niet bij.

+ Groen! maakt een duidelijke koppeling tussen duurzame ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteitsstromen. Mobiliteitsgroei inperken door juiste keuzes op vlak van ruimtelijk beleid.

+ Groen! gaat niet akkoord met de afzwakkingen (‘herziening’) van het decreet ruimtelijke ordening

+ Groen! kiest voor een duurzaam materialenbeleid en koppelt daaraan een consequent afvalbeleid, zonder bijkomende afvalverbranding.

+ Groen biedt een gedetailleerde en onderbouwde visie op het Vlaams landbouwbeleid.

+ Groen beschikt over een zeer gedetailleerd programma inzake ‘water’. De partij slaagt er in ‘waterbeleid’ in andere thema’s te integreren (bvb duurzame jobs of duurzaam bouwen).

+ Groen! werkt onderwerpen als erosie, hervorming van de polders en waterschappen, adaptatie goed uit.

Neutraal

+/-  Groen! slaagt er slechts ten dele in het Green New Deal verhaal te linken aan een transitieplan voor de bestaande economische sectoren. Dit blijft een grote uitdaging.

+/- Groen! biedt bij het zeer uitgebreide waterprogramma niet meteen een kijk op het kostenplaatje. Financiering vormt echter de achillespees van het waterbeleid.

Bespreking

Groen! springt wat uit de band, wat betreft het verkiezingsprogramma. Hier is duidelijk (heel veel) werk van gemaakt. Geen ander programma is zo gedetailleerd en zo volledig als dat van Groen! Maar op zich is dat natuurlijk onvoldoende voor een lovende waardering. Hoe zit het inhoudelijk? Wel, ook daar verrast Groen! Hier is niet alleen aan geschreven, hier is ook over nagedacht.

Op de cruciale domeinen van het Vlaams leefmilieubeleid in de breedste zin, is deze partij er in geslaagd is een consistente visie te ontwikkelen. Dat geldt zowel voor het waterbeleid als voor de Ruimtelijke Ordening. Maar ook voor de integratie van het waterbeleid in de ruimtelijke ordening. Hetzelfde geldt voor het energiebeleid. Telkens trekt Groen! een duidelijke lijn en werkt ze die in detail uit. 

Aan zulke consistente visie werkt Groen! vandaag ook inzake economie. Ze plakt daar de naam ‘Green New Deal’ op. De vraag is of de vlag hier wel de lading dekt. Een ‘Green New Deal’ verwijst naar de New Deal, een massale investering door de overheid om de economie terug op dreef te krijgen.  De Green New Deal zou dus die massale investering een groene oriëntatie moeten geven. Wat Groen! hier voorstelt, gaat zowel verder als minder ver. Verder omdat de ambitie duidelijk ligt op het vergroenen van de economie zelf. En minder ver, omdat net daar de Deal van Groen! nog te kort schiet. Groen! heeft een duidelijk beeld van welke sectoren het speerpunt kunnen vormen van een groene economie, maar schiet tekort als het er op aankomt een transitieverhaal te schrijven: wat moet er gebeuren met de bestaande sectoren? Welke moeten worden bijgestuurd? Welke zullen uit de boot vallen? Wat met de mensen die er vandaag werken? … Cruciale vragen, die evenwel niet ten gronde worden beantwoord.

Kortom: Groen! heeft een doordachte en onderbouwd milieuprogramma, en durft dat combineren met stevige economische ambitie. Al blijft er werk aan de winkel.

Klimaatbeleid