De processie van NIRAS: de Raad van State

De nucleaire afvalinstelling, NIRAS, blijft proberen om de nucleaire sector af te schermen van pottenkijkers. Onlangs werd ze verplicht om de informatie over de nucleaire inventaris vrij te geven. Groen! parlementslid Tinne Van der Straeten kreeg hier gelijk, na een procedure op basis van de openbaarheid van milieu-informatie. Maar NIRAS blijft volharden in de boosheid. Ze stapt nu naar de Raad van State om uitsluitsel te krijgen over welke informatie precies achter mag worden gehouden.

De inventaris van de nucleaire passiva is een opdracht van openbaar belang die NIRAS bij wet is toegekend. De inventaris heeft tot doel na te gaan of SPE en Electrabel voldoende provisies aanleggen om de kerncentrales na afloop van hun activiteiten te saneren.

NIRAS stelt nu dat niet voldoende duidelijk is hoe ze de juridische zekerheid van de actoren betrokken bij het opstellen van de inventaris moet beschermen. Dus moet die situatie opgeklaard worden, door de Raad van State.

Intrigerend is dat ze in haar persbericht aan lijkt te geven dat de procedure bij de Raad van State kan worden stopgezet, als minister Magnette eerder voldoende duidelijkheid verschaft.

Hoe dan ook, NIRAS blijft zich dus verzetten tegen de publieke controle over de nucleaire sector. Private – en ondertussen exclusief Franse – belangen worden door deze overheidsinstelling blijkbaar hoger geschat dan de publieke.