Co-existentiedecreet dreigt Vlaamse landbouw in chaos te storten

Begin deze week keurde de subcommissie landbouw van het Vlaams Parlement in eerste lezing het ontwerp co-existentiedecreet goed. De milieubeweging is niet tevreden met het resultaat.

Het co-existentiedecreet was bedoeld om het naast elkaar bestaan van biologische, conventionele en genetisch gemodificeerde landbouwteelten te regelen. Reeds in de aanloop was gebleken dat dit bijzonder moeilijk zou worden. Besmetting van niet-GG-gewassen door de genetisch gewijzigde varianten valt zo goed als niet uit te sluiten.

Toch koos de milieubeweging om te pleiten voor een zo sluitend mogelijk decreet, om te vermijden dat de landbouw in chaos zou terechtkomen. Maar het decreet dat gisteren in eerste lezing werd gestemd, laat de kans op een juridisch ordentelijke regeling liggen. Met de regeling zoals die nu voorligt, kan de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (GGG’s) op geen enkele manier verhinderd worden, ook niet als aangetoond is dat naburige landbouwers economische schade zullen ondervinden.

GGG-telers mogen ten allen tijde “op eigen verantwoordelijkheid” hun plannen doorzetten, zonder dat de naburige landbouwers op enige manier worden beschermd. Als er schade is aangericht, moeten de benadeelde landbouwers het heft in eigen handen nemen en hun schadevergoeding zelf opeisen bij de GGG-teler. En dat er schade zal worden aangericht, dat staat buiten kijf.

Naast de reële risico’s op besmetting tijdens de teelt en de oogst, is de niet-GGG-landbouwer ook nog eens genoodzaakt om extra analyses van zijn producten te laten uitvoeren, om na te gaan of er al dan niet besmetting heeft plaatsgevonden. De kosten van deze dure analyses staan volledig op rekening van de landbouwer die niet gevraagd heeft om de GGG-teelt van zijn buur, maar nu wel opgezadeld wordt met de financiële gevolgen daarvan.

Alle amendementen van oppositie (Groen!), zijn  verworpen door de meerderheid. Het ging onder meer om de bescherming van de biologische landbouw. Maar daar wilde de meerderheid niet van weten. Twee amendementen van de meerderheid werden bij de stemming wel aanvaard. Positief is het amendement waarin wordt gesteld dat voor elk besluit waarin de teeltmaatregelen voor een GGG worden vastgelegd, vooraf advies moet worden gevraagd van adviesraden SALV, Minaraad en SERV.

BBL betreurt alvast dat de meerderheid niet minstens gekozen heeft voor een juridisch sluitend decreet.

Landbouw