Aan de slag met diversiteit

Onze samenleving is enorm divers. We wonen samen in dorpen en steden met mensen van verschillende origine, leeftijd, geaardheid, geloofs- en politieke overtuigingen, interesses, en noem maar op. Deze diversiteit biedt ons een kans om vanuit verschillende hoeken en standpunten te werken aan de oplossingen voor de toekomst. Want onze ambitie om in 2050 te wonen in een gezonde omgeving zonder te wegen op onze planeet belangt in wezen iedere burger aan. Het blijft voor ons als milieubeweging echter een grote uitdaging om met deze diversiteit aan de slag te gaan en om zo ook het maatschappelijk bereik van onze ideeën, voorstellen en projecten te verbreden. 

Op onze jaarlijkse planningsdag gingen we, samen met onze lidorganisaties en met behulp van toekomstbeelden, aan de slag met de vraag hoe we ons maatschappelijk bereik kunnen verbreden. Dat leverde vier interessante inzichten op!

Inzicht 1: diversiteit begint bij onszelf

We kunnen pas een breed maatschappelijk bereik realiseren als we zelf uitgroeien tot diverse  organisaties. Dat vraagt om een aanwervingsbeleid dat inzet op diversiteit bij zowel de professionele en vrijwillige medewerkers als bij de bestuursorganen. Ook hebben we nood aan specifieke begeleidingstrajecten om het thema diversiteit met een open blik en op een rustige en gegronde manier te bespreken, zonder de krampachtigheid die er vandaag soms nog is. Tot slot is het een must om bij het organiseren van workshops en evenementen mensen op de voorgrond te stellen die zowel qua ideeën als qua oorsprong de diversiteit in onze samenleving weerspiegelen. Zo tonen we ook expliciet dat we open staan voor verbreding.

Inzicht 2: inclusie en diversiteit worden mainstream in ons narratief

In onze communicatie over wie we zijn, waar we voor staan en welke concrete veranderingen we voorstellen, hebben we aandacht voor de diversiteit en inclusie van alle maatschappelijke doelgroepen. Dat impliceert ook dat onze communicatie en onze campagnes enthousiasmerend, toegankelijk en begrijpbaar zijn voor alle doelgroepen, onder meer via inclusief taalgebruik en behapbare digitale communicatie.

Inzicht 3: we doorbreken taboes

Rond de ecologische transitie leven nog verschillende taboes en onderwerpen die we nog onvoldoende onder de aandacht durven brengen uit vrees voor grote maatschappelijke weerstand en wrevel. Die onderwerpen situeren zich zowel op groot maatschappelijk niveau (bv. ontgroeien is nodig om onze klimaatambities waar te maken) als op lokaal niveau (bv. ophokplicht voor huiskatten in het voorjaar om achteruitgang van vogelsoorten tegen te gaan). We doorbreken dergelijke taboes door ze op een open en constructieve manier in het maatschappelijk debat te brengen. Want ook het erkennen van de veelheid aan meningen in de milieu- en natuurbeweging én in de bredere maatschappij is een vorm van diversiteit.

Inzicht 4: geen verandering zonder concrete ervaringen

Via diverse projecten en samenwerkingsverbanden kunnen we enorm veel concrete ervaring opbouwen inzake het samenwerken met doelgroepen en het verbreden van ons bereik. We voorzien tijd en middelen om die praktijkervaring op een structurele manier op te bouwen én verder te verspreiden naar andere middenveldorganisaties en actoren. Op die manier kunnen we op het vlak van diversiteit de leerfase achter ons laten en uitgroeien tot zelfbewuste organisaties.