werken voor .be zoekt Beleidsmedewerker Marien Milieu en Klimaat (m/v/x)

Betaalde job Voltijds
1210 Brussel
Solliciteren tot

WERKGEVER

Er zijn 3 functies vacant, waarvan twee bij de dienst Marien Milieu en één bij de dienst Klimaatverandering binnen het Directoraat Generaal Leefmilieu (DGEM) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Gallileelaan 5/2 - 1210 Brussel). De laureatenlijst van deze functie zal in de toekomst mogelijks ook nog gebruikt worden voor het aanwerven van andere functies binnen de betrokken diensten.

De dienst Marien Milieu is verantwoordelijk voor de opvolging en uitwerking van een aantal strategische dossiers waaronder: mariene ruimtelijke planning, diepzeemijnbouw, handhaving, kaderrichtlijn mariene strategie, kaderrichtlijn water, mariene beschermde gebieden, marien zwerfafval,... Op basis van recente socio-economische en wetenschappelijke ontwikkelingen is het voor onze dienst belangrijk om in de toekomst extra in te zetten op onderstaande topics/dossiers:

 • Het nationaal beleid met als doel een goede milieutoestand te realiseren in het Belgisch deel van de Noordzee. Dit gaat vooral over het uitwerken van opvolging van `de Paardenmarkt' en het in rekening brengen van ecosysteemdiensten bij een duurzame ontwikkeling van `blue economy';
 • Het internationaal oceanenbeleid om bij te dragen aan een duurzaam gebruik en beheer van zeeën en oceanen.
 • Meer informatie kan je hier terugvinden: Marien milieubeleid | FOD Volksgezondheid (belgium.be).

De dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en proactieve rol in het internationale, Europese en nationale beleid gericht op het op een duurzame wijze realiseren van de Belgische internationale en Europese verplichtingen inzake het reduceren van de emissies van de broeikasgassen en de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. We streven er dan ook naar om de wereldwijde temperatuurstijging beneden de 1,5°C boven het pre-industriële niveau te houden en zo de gevolgen van klimaatverandering, die potentieel verwoestend zijn voor de ontwikkeling, de economie en het welzijn van toekomstige generaties, te voorkomen.

We houden hierbij rekening met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling en integreren de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle betrokken actoren. De dienst is actief op volgende domeinen:

 • De voorbereiding, coördinatie, uitvoering en monitoring van het nationale, Europese en internationale klimaatbeleid;
 • Deelnemen aan internationale samenwerkingsprojecten en - programma's;
 • De Europese emissiehandel (EU ETS);
 • De transitie naar een klimaatneutrale samenleving en economie;
 • Communicatie met alle betrokken actoren, organisaties, de burger, jongeren,... over klimaatverandering.
 • Meer informatie kan je hier terugvinden: Klimaat | FOD Volksgezondheid (belgium.be).

Het Directoraat - Generaal Leefmilieu (DGEM) zorgt voor de regulering van de milieu - en gezondheidsaspecten van producten, de coördinatie van het Belgische klimaatbeleid, het beheer van de Noordzee, de coördinatie van de Belgische standpunten over milieubeleid en handel in verschillende dier - en plantensoorten.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Heb jij een passie voor de bescherming van het klimaat, de oceaan en mariene ecosystemen? Ben jij een echte onderhandelaar die de visie van onze FOD wil uitdragen tijdens verschillende overlegmomenten met zowel nationale - als internationale partners? Ben je een gedreven netwerker? Wil je meeschrijven en meedenken over ons beleid? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren voor deze functie!

Het Directoraat-Generaal Leefmilieu is op zoek naar drie enthousiaste medewerkers om de dienst Marien Milieu en de dienst Klimaatverandering te versterken. Er zijn twee functies beschikbaar bij de dienst Marien Milieu en één functie bij de dienst Klimaatverandering. Hieronder kan je de openstaande functies terugvinden met hun bijhorende takenpakket.

Beleidsmedewerker Marien Milieu (Dienst Marien Milieu)

Als beleidsmedewerker voor de dienst Marien Milieu kom je terecht in een enthousiast en dynamisch team dat bijdraagt aan de bescherming van de mariene soorten. Je specifieke taken als beleidsmedewerker zijn:

 • Je staat in voor de opvolging van de aan jou toegewezen projecten en dossiers in samenwerking met alle betrokken actoren. Meer specifiek gaat dit over de opvolging van het Federaal Actieplan Marien Zwerfvuil, de opvolging van de ontwikkelingen op Europees niveau in het kader van de blauwe economie en de opvolging van het dossier `Paardenmarkt' (de munitiestortplaats uit de 1ste Wereldoorlog);
 • Je vertegenwoordigt onze FOD en staat in voor de onderhandelingen binnen enkele OSPAR-werkgroepen, in het bijzonder de werkgroep die focust op menselijke activiteiten die een impact hebben op het marien milieu;
 • Je werkt, samen met je collega's, een milieuvriendelijk proces uit voor de ontmanteling van windturbines in het Belgisch deel van de Noordzee;
 • Je levert, op basis van je eigen expertise die je opbouwt binnen deze functie, input voor de Belgische klimaatadaptatieplannen;
 • Je ondersteunt de dienst bij het uitwerken van hun communicatieplan en - campagnes (zowel intern als extern) in overleg met de dienst communicatie van het Directoraat-Generaal Leefmilieu.

Kandidaten met interesse in juridische taken of een juridisch profiel kunnen, naast het beleidsmatig werk, ook meewerken aan enkele juridische taken:

 • Je formuleert adviezen en beantwoordt juridische vragen die zich stellen binnen de verschillende dossiers van de dienst;
 • Je analyseert en herwerkt de talrijke uitvoeringsbesluiten binnen het kader van de wet Marien Milieu. Deze besluiten hebben onder meer betrekking op de procedure tot opstelling van het Marien Ruimtelijk Plan, het toekennen van de milieuvergunningen en Natura 2000 toelatingen en efficiënte pollutiebestrijding;
 • Je controleert en handhaaft de bepalingen van bovenstaande besluiten;
 • Je vertegenwoordigt de dienst binnen fora met een juridische focus.

Als lid van een zelfsturend team werk je uiteraard ook samen met je collega's voor overkoepelende taken die de hele dienst aanbelangen:

 • Je werkt samen met je collega's aan talrijke activiteiten en opdrachten, zoals de organisatie van conferenties en de uitvoering van publieke raadplegingen;
 • Je neemt deel aan communicatie-acties en sensibiliseringscampagnes van de dienst;
 • Je werkt samen met je collega's aan de opvolging van het Europees en internationaal beleid inzake marien milieu. In dit kader vertegenwoordig je ook de dienst op internationale fora en dit zowel in België als in het buitenland;
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de dienst en gaat hierover in overleg met je collega's.

GEZOCHT PROFIEL

> Ofwel een diploma van master in één van de volgende richtingen:

 • Bio-ingenieur en landbouwkunde
 • Biologie, chemie, biotechnologie, biochemie, natuurkunde (fysica), biotechnologie, informatica, wiskunde, geologie en geografie
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 • Industrieel ingenieur (alle opties)
 • Politieke - sociale wetenschappen.

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma.

> Ofwel een diploma van master in het domein economie (vb. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie,...).

> Ofwel een diploma van master in de rechten of doctor in de rechten.

> Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.

Opgelet! Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

WIJ BIEDEN AAN

Je wordt aangeworven als statutair personeelslid (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Je plaats van tewerkstelling is Gebouw Gallilee (Gallileelaan 5/2 - 1210 Brussel).

Je werkregime is voltijds.

Loon

Minimum aanvangswedde: 40425,48 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de FED+ Kaart/Benefit at Work
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een fietsvergoeding
 • Allerlei sociale voordelen (sport - en cultuurpremie, tussenkomst voor opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar,...)
 • Beschikken over een laptop
 • Mogelijkheid tot intekenen op een GSM-abonnement aan voordelig tarief (Proximus)
 • De werkplaats is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Bedrijfsrestaurant aan voordelige prijzen
 • 12 compensatiedagen per jaar bij voltijdse tewerkstelling, indien de doelstellingen worden behaald, of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 verlofdagen per jaar, en sluiting van de burelen tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Glijdende en flexibele werkuren in een 38-uren week
 • Telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week (afhankelijk van de dienst waar je terechtkomt) en tussenkomst in het internetabonnement (20 euro)
 • Aangenaam werken volgens `the new way of working' in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen volgens het niveau van de job.

Solliciteren kan vanaf 7/06/2022 en tot en met 29/06/2022 via deze link : Beleidsmedewerker Marien Milieu en Klimaat (m/v/x) - FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN, LEEFMILIEU - Selor, selectiebureau van de overheid