Vlaamse Overheid - Departement Omgeving zoekt Beleidsmedewerker landgebruik open ruimte

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Brussel
Sector: Milieu Natuur / Bos Ruimte
Solliciteren tot

De open ruimte is het ruimtelijk-functioneel samenhangend geheel van landbouw-, natuur- en bosgebieden, van structuurbepalende rivier- en beeksystemen en de verbindingen hiertussen. De open ruimte dringt door tot in de steden en dorpen via een fijnmazig netwerk van groenblauwe dooradering en biedt zo kansen op vlak van kwaliteitsvolle, gezonde leefomgevingen, veerkrachtige ecosystemen en een klimaatbestendige samenleving.

Het vermijden van ruimtelijke druk op de open ruimte is een belangrijke opgave voor het Vlaams ruimtelijk beleid die doorwerking moet krijgen in beleidsplannen, afwegingskaders, regelgeving en planningsinitiatieven. Naast het voorzien van voldoende ruimte opdat de open ruimtefuncties over voldoende ontwikkelingsruimte kunnen beschikken, speelt het landgebruik een belangrijke rol in het klimaatbeleid. Bossen, veengronden, graslanden en waterrijke gebieden houden namelijk veel koolstof vast. Het beheer of verandering in landgebruik van deze gronden kan een impact hebben op de CO2-gehalte in de atmosfeer. Het LULUCF-beleid (land use, land use change & forestry) focust specifiek op maatregelen die deze ecosystemen beschermen en herstellen om zo de koolstofvoorraad in deze ecosystemen op peil te houden of te verbeteren. Als beleidsmedewerker omgevingsbeleid “landgebruik in de open ruimte” kan jij meehelpen deze uitdagingen te realiseren. Je werkt samen met experten op verschillende domeinen, uit de eigen afdeling en organisatie, maar ook met andere belanghebbenden aan de beleidsontwikkeling rond de samenhang landbouw-natuur in de open ruimte, groenblauwe dooradering en het LULUCF-beleid zoals o.m. meewerken aan de opmaak, de implementatie en de uitrol van beleidsplannen en -programma’s zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (focus open ruimte beleid), het LULUCF-actieplan en het Vlaams klimaatadaptatieplan.

Ben je iemand die mee het ruimtelijk omgevingsbeleid wil uitstippelen? Wil je meewerken aan het formuleren van beleidsvoorstellen vanuit een geïntegreerde benadering waarbij thema’s zoals natuur, landbouw, klimaat, energie, groenblauwe dooradering, toerisme, … ruimtelijk benaderd worden? Heb je daarbij oog voor de realiseerbaarheid, waarbij je lange termijndoelstellingen vertaalt naar concrete speerpunten en acties? Kan je goed verbanden leggen en zaken vanuit verschillende invalshoeken benaderen? Dan is deze functie iets voor jou!

Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘meer informatie’ op onze website (https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/beleidsmedew…). Download dit document en hou het bij.

Wie ben jij?

  • Je hebt een masterdiploma.
  • Je hebt minstens een eerste ervaring die relevant is voor de functie met open ruimte beleid (stage, thesis, …).

Jouw voordelen

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je ontvangt de volgende voordelen: maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, een breed aanbod van leasefietsen, hospitalisatieverzekering, een financiële tussenkomst voor kinderopvang tijdens alle schoolvakanties, ...
  • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).
  • Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit of op een satellietkantoor werken.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen