Teach for Belgium zoekt Coach leerkrachten - project 'diverse leraarskamers' (50%)

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Brussel (Centraal Station)
Solliciteren tot

Start datum: zo snel mogelijk – Type contract: bepaalde duur, met zicht op onbepaalde duur of freelance

Periode: deeltijds (eventueel combineerbaar met andere open posities)

Locatie: Brussel (Centraal Station)

 

WAT DOET TEACH FOR BELGIUM?

De visie van Teach for Belgium is: “Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben, ongeacht hun socio-economische achtergrond”.

Om dit te realiseren, bestaat de missie van vzw Teach for Belgium uit het:

 1. Mobiliseren, selecteren, vormen en ondersteunen van geëngageerde mensen die zich willen inzetten als leerkracht in die Belgische scholen met de meest sociaaleconomische kwetsbare leerlingen.
 2. Verzamelen en verspreiden, in samenwerking met haar netwerk van alumni en onderwijspartners, van (denk)kaders, goede praktijken en concrete instrumenten gericht op sterke leeruitkomsten, positieve relaties in onderwijs, en veerkracht van zowel leerlingen als schoolteams.

Met een team van een twintigtal collega’s werken we aan het realiseren van deze missie en ondersteunen we 279 deelnemers en alumni die elk schooljaar meer dan 15.000 leerlingen bereiken.

Teach for Belgium maakt deel uit van het internationaal netwerk Teach for All dat in 59 landen actief is. Diversiteit, inclusie en gelijkheid zijn centrale waarden binnen ons netwerk. 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van een coaching traject en participatief onderzoek met 20 (startende) leerkrachten met een migratie-achtergrond in Antwerpen. Je werkt nauw samen met de projectverantwoordelijke en andere betrokken partners.

 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Dit project start op 01/05/2021 en loopt tot en met 01/05/2023. Het doel van het project is het in kaart brengen van drempels en kansen op alle relevante niveaus (individuele leerkracht, leerkrachtenteam, schoolteam en -bestuur, onderwijsbeleid, ...) om aanbevelingen te formuleren en het brede onderwijsveld te versterken met nieuwe manieren om leerkrachten met een migratieachtergrond aan te trekken en te behouden.

Door middel van een participatief-kwalitatief onderzoek zal dit pilootproject in stad Antwerpen focussen op:

1. Het ondersteunen van 20 startende leerkrachten (met maximaal 5 jaar ervaring) met migratieachtergrond, in het basis- en secundair onderwijs, in de verschillende onderwijskoepels

2. Het implementeren van een leer/transformatietraject in minstens 4 scholen, gericht op inclusiviteit in schoolbeleid en -praktijken (focus op schoolteam, niet op leerlingen), dat zal worden uitbesteed aan een partnerorganisatie

3. De evaluatie van bestaande expertise, onderzoek en goede praktijken met betrekking tot dit onderwerp

4. De ontwikkeling van een communicatiecampagne waarin goede praktijken en verhalen getoond worden, met als doel meer mensen met een migratieachtergrond te stimuleren om leerkracht te worden.

De belangrijkste taken binnen deze functie zijn:

 1. Bijdragen aan het werving- en selectieproces van de 20 leerkrachten en 4 scholen die binnen dit project zullen ondersteund worden
 • Ontwerpen en uitvoeren van een actieplan, in nauwe samenwerking met de projectverantwoordelijke
 1. Ontwikkelen en implementeren van een ondersteuningstraject voor de leerkrachten
 • Ontwerpen van een ondersteuningstraject voor 20 leerkrachten, in lijn met de doelstellingen van het project en de visie, missie en methodieken van Teach for Belgium.
 • Ondersteuning zal hierbij ingebed vertrekken vanuit het transformationele coachen: samen verkennen, ontwikkelen en/of veranderen van de diepere overtuigingen, denkwijzen en manieren van zijn, en dit door middel van reflectie, analyse en experiment.
 • Organiseren en faciliteren van individuele en collectieve ondersteuningsmomenten
 • De brug vormen tussen de deelnemersgroep aan dit project en de brede, lerende gemeenschap van Teach for Belgium
 1. Ontwerpen en implementeren van een participatief onderzoek waar drempels en kansen geïdentificeerd worden
 • Identificeren en documenteren van de drempels die door leerkrachten met een migratieachtergrond worden ervaren, hun reikwijdte en hun onderlinge samenhang
 • Beschrijven van de uitgeteste ondersteuningsvormen naar leerkrachten toe en de impact van deze ondersteuningsvormen voor individuele leerkrachten maar ook voor de groep van leerkrachten
 • Beschrijven van de impact van de ondersteuningstrajecten op schoolniveau op de individuele leerkracht met migratie-achtergrond
 1. Bijdragen aan rapportage, evaluatie en disseminatie
 • Duidelijk en helder bijdragen aan tussentijdse en eindrapporten die de projectverantwoordelijke zal opmaken
 • Betrokkenheid bij evaluatie van het project
 • Bijdragen aan het ontwikkelen van campagnemateriaal
 • Bijdragen aan de disseminatie van het projectverloop en -resultaten naar het brede onderwijsveld en beleidspartners met oog op aanbevelingen voor praktijk en beleid

 

GEZOCHT PROFIEL

Opleiding en ervaring

 • Masterdiploma (of bachelordiploma met aantoonbare ervaring), idealiter in het bezit van een bewijs van pedagogische bekwaamheid
 • Relevante beroepservaring van ten minste 5 jaar in het coachen of leiden van ondersteuningstrajecten

Talenten en competenties

 • Je bent sterk gemotiveerd om actief bij te dragen aan de realisatie van de visie en missie van Teach for Belgium zodat op een dag de socio-economische afkomst van leerlingen hun toekomst niet meer bepaalt
 • Je begrijpt de culturele en socio-economische context waarmee de jongeren die we ondersteunen worden geconfronteerd
 • Je bent gepassioneerd om je in te zetten voor meer diversiteit in leraarskamers
 • Je bent vertrouwd met het Antwerpse onderwijsveld en woont bij voorkeur in de Antwerpse regio
 • Je bent gepassioneerd door het intensief coachend werken met mensen
 • Je bent zeer empathisch en gaat vlot om met gevoelige, persoonlijke thema’s
 • Je kan goed luisteren en stelt je beschikbaar op
 • Je bent bereid om te reflecteren over je handelen/werken en staat open voor feedback 
 • Je werkt zeer planmatig, nauwkeurig en doelgericht

We streven naar een team dat de samenleving weerspiegelt. Daarom wil Teach for Belgium expliciet sollicitaties aanmoedigen van mensen met diverse achtergronden, zij het sociaaleconomisch, etnisch-cultureel, religieus of anders.

 

ONS AANBOD

 • De mogelijkheid om binnen een dynamisch team te werken dat in volle ontplooiing en ontwikkeling is
 • Opportuniteiten voor vorming en aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De mogelijkheid om binnen een Belgische en een internationaal netwerk van meer dan 59 landen (Teach For All) te werken en kennis en ervaringen op te doen
 • Aantrekkelijke verloning volgens profiel en in lijn met de sector en extralegale voordelen (mogelijkheid tot detachering)
 • Flexibele werkomstandigheden
 • Deze functie is eventueel combineerbaar met andere openstaande functies binnen ons team (in het bijzonder halftijdse functie tutor taalleerkrachten of project manager diverse leraarskamer)

 

ZIN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM?  

Stuur dan je motivatiebrief en CV zo snel mogelijk en ten laatste op 15 mei 2021 naar info@teachforbelgium.be met als onderwerp “Coach leerkrachten - Project Diverse Leraarskamers”. We kijken er naar uit om van je te horen!