Stad Brussel zoekt Milieu adviseur (M/V/X) Departement Grondregie

Betaalde job Voltijds
Solliciteren tot

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

 

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken beheert het onroerend goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 woningen maar ook parkings en commerciële ruimten. Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit hij erfpachten, concessies, handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af. Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde het patrimonium uit te breiden door het valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling. Daarnaast omvat het departement ook een Directie Economische Zaken die tot taak heeft de aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren door de ontwikkeling van een gediversifieerde en kwaliteitsvolle lokale of bestemmingshandel te bevorderen.

 

De Grondregie, werkzaam in een sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de CO2-uitstoot, moet haar energiebeleid aanscherpen om de energietransitie naar een koolstofarme samenleving tegen 2050 te verzekeren. De Grondregie streeft er ook naar het totale verbruik van hulpbronnen in haar gebouwen te verminderen en bij nieuwe projecten rekening te houden met het hergebruik van materialen.

 

Functie

 

Je ontwikkelt een strategische visie voor alle gebouwen die door de afdeling worden beheerd, met het oog op de vermindering van het verbruik van alle soorten hulpbronnen in het gebouwenbestand. Je definieert de verschillende hefbomen en voert de acties uit die nodig zijn om deze doelstelling te bereiken. Je bent verantwoordelijk voor de energieboekhouding van de gebouwen en analyseert de relevantie van een omkering van de situatie om de energieprestaties ervan te verbeteren. Je implementeert instrumenten om bewoners en belanghebbenden bewust te maken van het rationele gebruik van hulpbronnen en energie en ontwikkelt een visie op het hergebruik van grondstoffen in projecten.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je coördineert de boekhoudkundige opvolging van het energieverbruik
 • Je stelt (op basis van het energieregister en de boekhouding) prioritaire acties voor op het vlak van energiebesparing, rekening houdend met de technische, budgettaire, economische en gebruiksomstandigheden
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de geselecteerde projecten en zorgt ervoor dat de doelstellingen worden bereikt (organisatorische en budgettaire planning, omschrijving van de te leveren prestaties en termijnen, opstelling van het bestek, vaststelling van de indicatoren, enz.)
 • Je staat in voor de coherentie van de projecten om de milieu-impact van gebouwen te verminderen en je bepaalt welke acties en samenwerkingsverbanden nodig zijn om de doelstellingen van het Brussels Gewest te bereiken
 • Je bepaalt de modus operandi voor de verwezenlijking van het energiekadaster van het gebouwenbestand (zowel op kwalitatief als op kwantitatief niveau), in samenwerking met de PLAGE-coördinator
 • Je ontwikkelt de nodige media voor een adequate verspreiding van de resultaten voor interne, externe (administraties, bewoners, enz.) of commerciële communicatie (verslagen, evaluaties, presentaties, nota's, enz.)
 • Je daagt de verschillende belanghebbenden uit om hun bewustzijn te vergroten en hen actief te laten deelnemen aan de milieu-uitdagingen en strategische doelstellingen van het departement
 • Je bent belast met de thematische wacht in verband met uw deskundigheidsgebieden (technologie, juridische aspecten, subsidies, enz.)
 • Je organiseert en neemt deel aan of leidt vergaderingen
 • Je ziet toe op de naleving van administratieve procedures (overheidsopdrachten, subsidies)

 

Profiel

 

 • Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma op het gebied van bouw of milieu

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen)

 • Je hebt ervaring in het beheren van technische bouwprojecten
 • Je hebt een goede kennis van de strategische, reglementaire en juridische context in Brussel op het vlak van milieu en renovatie (PEB, PLAGE...).
 • Je hebt een goede kennis van de fysica van gebouwen en van de technieken die van toepassing zijn op energie-efficiëntie
 • Je ontwikkelt voortdurend uw kennis en professionele vaardigheden
 • Je werkt resultaatgericht
 • Je bent in staat om informatie te analyseren en te integreren
 • Je beschikt over voldoende computervaardigheden om de instrumenten die nodig zijn voor de follow-up en de uitvoering van de projecten te gebruiken of te ontwikkelen
 • Je hebt een zeer goede (mondelinge en schriftelijke) kennis van het Nederlands en het Frans

 

Aanbod

 

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Telewerk mogelijk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

 

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

 

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur op http://jobs.brussel.be (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 15/08/2022 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.