OVAM zoekt Projectmedewerker Afval- & Materialengegevens voor het LIFE IP WASTE Project - C-MARTLIFE

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Solliciteren tot

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Onderzoek en monitoring
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Contract bepaalde duur tot 31/12/2025, mogelijks verlengbaar
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

Als projectmedewerker afval- & materialengegevens bent u betrokken in het C-MARTLIFE-project. Dit project focust op de implementatie van afvalbeheersplannen met de nadruk op het kunststoffenplan.

Het C-MARTLIFE project is goedgekeurd binnen de call LIFE 2019 Integrated Projects. C-MARTLIFE project staat voor Circular Material Approach On Residual waste Targets and a litter Free Environment. Het project heeft tot doel bijkomende inzichten bekomen én beleidsvisies uitwerken rond kunststoffen en de reductie van restafval en zwerfvuil. De OVAM is lead partner van dit project. De andere partners zijn allen Vlaamse partners (Go4Circle, Fost Plus, Valipac, VLACO, VVSG-Interafval en Westtoer). Het project omvat 36 werkpakketten. Een aantal acties in het project hebben tot doel om een nieuw data-inzamelsysteem voor afvalstoffen- en materialengegevens te ontwikkelen en ingang te doen vinden. Voor deze acties gelden een aantal deliverables die uw takenpakket zullen bepalen:

 • 12/2022: Software-tool voor data-inzameling beschikbaar.
 • 12/2023: Rapportering van de statistieken betreffende stedelijk afval aan EUROSTAT.
 • 12/2025: Studies om de gemiddelde verliesratio’s te bepalen van ingevoerde, uitgevoerde en gemengde afvalstromen zijn afgerond.
 • 12/2027: Eindrapport over de realisatie van het project.

U zal vooral ingezet worden in de taken binnen C-MARTLIFE waar u meewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe systeem, maar ook in overleg gaat met de intercommunales om na te gaan waar hun belangrijkste drempels liggen en hoe ze kunnen weggenomen worden. Daarnaast zal u ook meewerken aan teamdoelstellingen die vooral focussen op het kwantificeren van verschillende aspecten van de circulaire economie. U trekt conclusies uit de ingezamelde data en vertaalt ze naar concrete input ter ondersteuning van het beleid aangaande circulaire economie.

Takenpakket

U kan als Projectmedewerker afval- & materialengegevens ingezet worden in volgende thema’s:

 • Thema 1 (hoofdtaak): C-MARTLIFE-medewerker
  • U werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de data-inzameling in verband met afvalstoffen en materialen;
  • U valideert de ontvangen data en stelt een validatieprotocol op;
  • U neemt contact met de intercommunales die onze belangrijkste dataleverancier zijn en gaat na welke drempels zij ervaren bij de nieuwe methode en gaat na hoe deze kunnen weggenomen worden;
  • U rapporteert in het Nederlands en het Engels en schrijft mee aan de deliverables die moeten opgeleverd worden in kader van het C-MARTLIFE-project.
 • Thema 2: verplichte rapportering
 • U werkt mee aan de dataverwerking en rapportering in het kader van verschillende Vlaamse, Europese en internationale rapportageverplichtingen, bijvoorbeeld:
  • EUROSTAT verordening afvalstatistieken;
  • PRTR-gegevens;
  • Monitoringsysteem voor duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid;
  • Europese richtlijn over kunststoffen voor éénmalig gebruik;
  • Vlaamse openbare statistieken;
  • Verplichte zwerfvuilmetingen ikv operationeel plan zwerfvuil.
 • U zorgt voor beschrijvende kwaliteitsrapporten en nota’s voor interne en externe communicatie.
 • Thema 3: in kaart brengen van de verschillende aspecten van de circulaire economie, (afvalproductie, zwerfvuil, materiaalgebruik, relatie tussen materialengebruik en klimaateffecten, …) en kwantitatief uitwerken van cases die aantonen dat circulaire business modellen klimaat- en materiaalwinsten kunnen opleveren:
  • U werkt mee aan de berekening van klimaat- en/of materiaaleffecten van beleidsscenario's uit de verschillende uitvoeringsplannen die door de OVAM opgesteld werden;
  • U volgt de verdere ontwikkeling van modellen op die de socio-economische en milieu-impact van de circulaire economie in kaart brengen en begeleidt samen met collega's studies die gebruik maken van deze modellen;
  • U zet de resultaten van deze studies om in bruikbare input voor de ondersteuning van nieuw te ontwikkelen beleid en voor de monitoring van bestaand beleid.

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een analytische geest die interesse heeft in het kwantificeren van de circulaire economie. U pikt snel nieuwe inzichten op, neemt de nodige verantwoordelijkheid en ontwikkelt zelfstandig initiatieven om snel resultaten te boeken. U bent een goede organisator en beschikt over goede communicatievaardigheden. Binnen de functie krijgt u regelmatig met deadlines af te rekenen. Stressbestendigheid en flexibiliteit zijn voor u dan ook evident. Verder bent u sterk in projectmanagement.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U beschikt over een masterdiploma in de exacte of de economische wetenschappen.
 • U beschikt over basiskennis op het vlak van statistiek.
 • U heeft kennis van en/of ervaring met het verwerken van gegevens.
 • U weet hoe u bij interne en externe belanghebbenden draagvlak kan creëren voor het aanvaarden van nieuwe werkwijzen en -processen.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met data-verwerking in ‘R’.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met afvalstoffenbeheer of afvalstoffengegevens.
 • U beschikt over een zeer goede kennis van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. U beheerst het Engels zodanig dat u kan vergaderen, teksten kan nalezen, schrijven en presentaties geven in deze taal.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen (niveau 2).
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (niveau 2).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2).
 • Voortgangscontrole: bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 50. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 1 en/of 2 van 2022. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot 31 december 2025, mogelijk verlengbaar in functie van de behaalde deliverables voor het C-mart-life Project.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.334,06 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 12 december 2021. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be