OVAM zoekt HR specialist Werving en Welzijn met aanleg werfreserve

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Solliciteren tot

Afdeling: Strategie- en Beleidsondersteuning
Team: Stafdienst HR
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

Het HR-team ondersteunt de organisatie in deze opdracht. Het HR-team maakt deel uit van de Stafdienst van de afdeling Strategie- en beleidsondersteuning. De Stafdienst ondersteunt de administrateur-generaal bij de beleids- en organisatieontwikkeling op strategisch niveau, en bij de verschillende fasen van de beleids-, beheers-, en financiële cyclus. Het HR-beleid en de volledige uitvoering ervan gebeurt ook in dit team. Voor sommige processen gebeurt de uitvoering in samenwerking met het Agentschap Overheidspersoneel.

Het team is voor de uitvoering van de HR-taken op zoek naar een teamplayer die zelfstandig en autonoom kan werken. Als HR-specialist krijgt u de verantwoordelijkheid over meerdere HR-processen zoals het wervings- en selectieproces en het geïntegreerd welzijnsbeleid incl. proces van prestatiemanagement, ... . Het selectieproces zal op termijn in nauwe samenwerking met het Agentschap Overheidspersoneel uitgevoerd worden.
U werkt ook nauw samen met uw collega’s voor de andere HR-processen en voert mee opleidingsopdrachten uit. Als lid van de staf denkt u ook mee over de andere topics van HR en organisatieontwikkeling.

Uw takenpakket bestaat o.a. uit:

 • U start als junior met de uitvoeringen en begeleiding van meerdere HR-processen. Op termijn groeit u verder en wordt u verantwoordelijk voor het beleid en strategische lijnen van diverse HR-thema's.
 • Wervingen: uitvoeren, bijsturen en verbeteren van de processen, opstellen functiebeschrijving met selectiereglement, aanduiding externe selector, bijzitten selectiegesprekken, verslaggeving bij interne vacatures, opvolging budget proces Werving en selectie, onthaal en ontwerp startprogramma.
 • Prestatiemanagement als belangrijk onderdeel van Geïntegreerd Welzijnsbeleid: uitvoeren, bijsturen en verbeteren van de processen, sjablonen prestatiemanagement, plannen en opvolgen functionerings- en evaluatie-cyclus en rapporteren.
 • Geïntegreerd Welzijnsbeleid: organiseren vergaderingen werkgroep Welzijn, meehelpen aan verwerking van de resultaten van de psychosociale Risicoanalyse, plannen en organiseren van welzijnsacties en rapportering.
 • Vorming: ondersteunen van het vormingsproces met uitschrijven van opdrachten, nakijken aanvragen, mee uitwerken van opleidingsinitiatieven.
 • Juridisch bijscholen in de relevante wetgeving, kennis actueel houden en uitwisselen en proactief inspelen op veranderingen of trends.
 • Opvolgen van de evolutie van uw HR-thema's binnen de Vlaamse Overheid en uitwerken van een netwerk m.b.t. jouw HR-thema's.
 • Verzorgen van een optimale dienstverlening door (proactief) adviseren en informeren van de interne klanten.
 • Meewerken en input geven op basis van de eigen ervaring aan de optimalisatie en afstemming van alle interne HR-thema's.
 • Mee input geven voor beleidsvoorstellen, jaarplanning en strategische doelstellingen.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer, en heeft u een brede interesse in mens en organisatieontwikkeling.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:www.naricvlaanderen.be/
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U beschikt over een masterdiploma, en diploma Master in de Psychologie is een pluspunt.
 • U beschikt bij voorkeur over min. 1 jaar ervaring in de uitvoering van 1 of meerdere HR-processen zoals Werving & selectie, Prestatiemanagement, ...   
 • U heeft kennis van de arbeidswetgeving of het personeelsstatuut binnen de Vlaamse Overheid.
 • U heeft een vlotte schrijfstijl.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 2
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is - niveau 2
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie – niveau 2
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria- niveau 2
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen - niveau 1
 • Initiatief: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen- niveau 2
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 2

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 20. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 21. De jury formuleert een advies aan de waarnemend administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De waarnemend administrateur-generaal beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de waarnemend administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 12 maanden. De geldigheidsperiode kan verlengd worden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden uitgenodigd voor een nieuw functie specifiek gesprek.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.468,87 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 16 mei 2022 om 12 's middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via ovam.vlaanderen.be