OVAM zoekt GIS-specialist

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Solliciteren tot

Afdeling: Algemene Diensten
Team: ICT
Niveau: A
Graad: Informaticus
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

De OVAM zoekt een GIS-specialist ter versterking van haar ICT-team. Bent u zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij u kunt meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u als GIS-specialist bij de OVAM aan het juiste adres. Want de OVAM creëert en gebruikt heel wat geografische databronnen als input voor haar bodembeleid en circulair materialenbeheer.

Uw functie

Als GIS-specialist werkt u uitdagende ruimtelijke analyses uit en verzorgt u de integrale oplevering van geografische dataproducten.

U staat in voor de integratie van GIS-functionaliteiten in allerhande OVAM-toepassingen zoals de campagne ‘De Grote Grondvraag’, het bodem geo-loket, onze asbest inventarisatie ... . U ondersteunt de visualisatie van deze gegevensbronnen met digitale kaarten en zorgt voor de nodige geo (web)services. U bepaalt welke data/datalagen nodig zijn en hoe ze gestructureerd moeten worden om tegemoet te komen aan de noden van interne en externe gebruikers. U ondersteunt het testen van nieuwe GIS-systemen ten opzichte van de gedefinieerde kwaliteitseisen.

U anticipeert op toekomstige noden op vlak van GIS en geo data. U heeft een goed zicht op databronnen die relevant zijn voor de OVAM-doelstellingen. U gaat proactief na hoe deze data gebruikt kunnen worden en welk kwaliteitsniveau ze hebben. U staat ook in voor de publicatie en verspreiding van de geo-data naar andere platformen als Mercator, Dov, Geopunt … 

U beheert de GIS-omgeving (datalagen in PostGIS, GeoServer, kaarten aanmaken in QGIS). U automatiseert routinematige taken via scripting. U staat in voor de nodige transformatie van de geodata (ETL processen) en bewaakt de kwaliteit van de eigen datalagen en geografische datasets.

Als GIS-specialist binnen het ICT-team zet u mee de strategische lijnen met betrekking tot GIS uit. U verdiept zich in dit vakgebied en blijft op de hoogte van de nieuwste evoluties. U bouwt een professioneel netwerk uit binnen dit vakgebied.

Uw takenpakket

 • U documenteert, evalueert en onderhoudt de systeemomgeving voor het beheer van het GIS.
 • U blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen inzake het beheer en het gebruik van GIS.
 • U maakt (ruimtelijke) SQL-queries ten behoeve van de gebruikers van het GIS.
 • U visualiseert de gegevensbronnen in applicaties, services en digitale kaarten.
 • U beheert de bestaande applicaties, services of databanken.
 • U automatiseert routinematige taken via scripting.
 • U coördineert de opleidingen voor de interne gebruikers van het GIS.
 • U beheert en staat in voor de opmaak van de documentatie en handleidingen van de eigen  datalagen, applicaties, services en databanken.
 • U waakt over de juridische aspecten van het beheer van een GIS (GDPR, contractbeheer, auteursrecht).
 • U kunt een project opzetten en leiden: wat kan intern uitgevoerd worden en wat moet uitbesteed  worden, wat is de minimale tijdsduur, hoeveel medewerkers en budget is er nodig …?
 • U beoordeelt offertes en toetst ze af aan het vooropgestelde budget en aan het technisch lastenboek.
 • U gaat na welke data en datalagen noodzakelijk zijn en hoe deze in een databank, applicaties of elektronische diensten gestructureerd moeten worden om tegemoet te komen aan de noden van de interne en externe gebruikers.
 • U gaat na hoe gegevens van derden en eigen gegevens uitgewisseld kunnen worden. U bepaalt welke verdere bewerkingen van interne en externe gegevensbronnen noodzakelijk/nuttig zijn voor de interne en/of externe gebruikers.
 • U zorgt voor de data integratie, -publicatie van inspire conforme datasets.
 • U houdt de vinger aan de pols inzake nieuwe trends.
 • U zet de strategie en het beleid om naar concrete projecten.
 • U staat in voor het stakeholdermanagement inzake GIS-projecten.
   

Uw profiel

 • U heeft een sterke affiniteit met GIS.
 • U bent analytisch sterk en u wilt de uitdaging aangaan om oplossingen te vinden voor complexe datavraagstukken.
 • U vertaalt functionele noden naar een technische implementatie binnen het domein GIS- software.
 • U bent in staat  een visie inzake GIS te ontwikkelen.
 • U kunt zelfstandig werken en schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • U bent stressbestendig.
 • U kunt zich makkelijk aan veranderende omstandigheden aanpassen.
 • U bent een teamplayer en betrekt stakeholders proactief.

Onze toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet u voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Onze deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (klik hier voor meer info), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen
 • Als u uw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Als u niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden, wordt u uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. U wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Onze functievereisten

 • U heeft kennis en ervaring met het ontwerpen van geodatabanken en het uitvoeren van ruimtelijke analyses in GIS.
 • U heeft kennis/ervaring van projectmanagement.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Uw belangrijkste waarden en gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 2.
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is - niveau 2.
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie - niveau 2.
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria - niveau 2.
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen - niveau 1.
 • Initiatief: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen - niveau 2.
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 2.

Lees meer over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid.

Onze selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet-geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende stap. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend. 

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling gaat door in week 8 of 9. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde. 
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 9 en/of 10 en/of 11. De jury formuleert aan de administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal beslist -na advies- wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.
 

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A121, geen ervaring) 4.379,78 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. U kunt uw salaris zelf berekenen via de salarissimulator van de Vlaamse Overheid
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers  zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 19 februari 2023. Daarvoor vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie