Departement Omgeving zoekt Gebiedsmedewerker ruimtelijke planning

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Antwerpen
Solliciteren tot

De functie in het kort

Ben je iemand die graag probleemoplossend en beleidsuitvoerend werkt en heb je affiniteit met  ruimtelijke planning en mobiliteit? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als gebiedsmedewerker ruimtelijke planning voer je planprocessen uit die leiden tot een gedragen inhoudelijke visie op een gebied. Die planprocessen vormen de basis voor het opmaken van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijhorende maatregelen die de effectieve realisatie faciliteren. De procesbegeleider is rechtstreeks betrokken bij de planprocessen. Voor het omgevingsgebied Antwerpen zijn er verschillende geïntegreerde planprocessen lopende, zoals onder meer het gewestelijke planningsproces Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen), infrastructuurproject Ringpark zuid, … waar we door een geïntegreerde aanpak ook de milieueffecten proberen te beheersen. Naast het begeleiden van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zorg je ook voor de advisering van lokale planningsprocessen en lokale beleidsplannen. Je hebt bovendien veel contact met externe partners.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage op onze website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

  • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02

    Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Michelle Lemaitre, michelle.lemaitre@vlaanderen.be en tel 0471 62 57 52).

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).
  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be