Na Parijs: van fossiel naar hernieuwbaar in tien jaar

In december sloten de wereldleiders in Parijs een historisch klimaatakkoord. Dit kondigde het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen aan. Onze beleidsmakers wacht nu een grote opdracht: ook in Vlaanderen dat verdrag omzetten in de hernieuwbare, duurzame maatschappij.

Onze beleidsmakers wacht een grote opdracht om ook in Vlaanderen het historisch klimaatakkoord van Parijs om te zetten in de hernieuwbare, duurzame maatschappij.

Op de Vlaamse beleidsagenda dit voorjaar staat de klimaatcommissie, een klimaattop en het energiepact om het klimaat- en energiebeleid van het volgend decennium voor te bereiden. De focus ligt daarbij vooral op inspirerende voorbeelden, maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen en een systeemaanpak voor de energietransitie.

Met dit dossier wil Bond Beter Leefmilieu een wegwijzer voor die overstap van fossiel naar hernieuwbaar bieden. De transitie is wereldwijd al ingezet. In het eerste deel van dit dossier werpen we een licht op de grote verschuivingen in het komende decennium. Tussen 2020 en 2030 zal de energievoorziening en de mobiliteit snel loskomen van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Vanuit de markt, de overheid én de samenleving zullen die fossiele brandstoffen onder vuur komen te liggen. Olie wordt het nieuwe roken. Een ander systeem krijgt vorm: de hernieuwbare, circulaire economie waarin grondstoffen niet verloren gaan, die efficiënt en schoon is en die draait op groene energie.

21 beleidspistes voor een disruptief klimaatbeleid

In het tweede deel van dit dossier schuift Bond Beter Leefmilieu een gereedschapskist naar voren om te navigeren in deze transitie. BBL stelt 21 beleidspistes en maatregelen voor om de ingrijpende veranderingen voor te bereiden en te versnellen. Als Vlaanderen van zijn klimaat- en energiebeleid een succes maakt, hebben we een unieke kans om aan te haken bij de job- en welvaartscreatie van de toekomst.

ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

1. Elektriciteitsbesparing

2. Uitbouw van een flexibel energiesysteem

3. Gunstig investeringsklimaat voor zon, wind en aardwarmte

WARMTEPRODUCTIE IN GEBOUWEN

4. Doorgedreven energiebesparing in gebouwen

5. Uitfaseren van stookolieketels en vervolgens van verwarming op aardgas

6. Taxshift ten voordele van hernieuwbare warmte

RUIMTELIJKE ORDENING

7. Schrappen of verplaatsen van slecht gelegen bouwgronden.

8. Het principe van nabijheid als basis gebruiken voor nieuwe woonwijken

9. Inzetten op zuinig ruimtegebruik

WEGVERVOER

10. Verdere vergroening van de verkeersfiscaliteit

11. Elektrificering van het voertuigenpark

12. Voertuigdelen en nieuwe mobiliteitsdiensten bevorderen

INDUSTRIE

13. Doorgedreven energiebesparing in industrie

14. Ondersteunen van systemische, industriële innovaties

15. Hogere CO2-prijs in de Europese emissiehandel

CIRCULAIRE ECONOMIE

16. Langere levensduur voor producten

17. Doelstellingen voor grondstoffengebruik

18. Taxatie van grondstoffengebruik

LANDBOUW

19. Innovatie en investeringssteun voor duurzame voeding

20. Overheid geeft het voorbeeld in de voedingstransitie

21. Normering van de broeikasgasemissies in veeteelt

Klimaatbeleid Windenergie Desinvestering uit fossiele energie Energiebesparing Groene warmte Elektrische wagens Salariswagens en tankkaart

Meer over Klimaatbeleid, Windenergie, Desinvestering uit fossiele energie, Energiebesparing, Groene warmte, Elektrische wagens, Salariswagens en tankkaart