Over ons

Home > Over ons > Bestuurorganen

Bestuursorganen

Share

Algemene Vergadering

Het hoogste beslissingsorgaan van Bond Beter Leefmilieu is de Algemene Vergadering. Die heeft de bevoegdheden zoals omschreven in de vzw-wet van 2002.

Lokale, regionale en landelijke milieuverenigingen kunnen lidmaatschap van de Algemene Vergadering aanvragen. De AV bestaat uit 65 leden met volwaardig stemrecht en toegetreden leden met raadgevende stem. Ongeveer 75 lokale verenigingen en verenigingen, die niet als hoofddoelstelling ‘bescherming van het leefmilieu’ hebben, beschikken enkel over raadgevende stem. De verenigingen (leden) worden in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd, door hen, autonoom, aangeduide natuurlijke personen.

De Algemene Vergadering tekent de krijtlijnen van de werking uit. Om de drie jaar verkiest die algemene vergadering een Raad van Bestuur, die zorgt voor de invulling van die krijtlijnen.

> Samenstelling van de Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Bond Beter Leefmilieu heeft de residuaire bevoegdheid binnen de vzw voor alles wat niet is geregeld, behalve voor wat expliciet door de vzw-wet aan de Algemene Vergadering is gegeven én voorbehouden en voor alles wat door deze statuten expliciet aan een ander orgaan is gegeven én niet aan de Algemene Vergadering door de Wet is voorbehouden. Hij is, binnen het zonet vermeld kader volledig bevoegd voor het regelen van alle materies die noch door de wet, noch door deze statuten zijn geregeld, zoals onder andere het huishoudelijk reglement van de vereniging.

De Raad van Bestuur streeft in haar samenstelling een evenwichtige verhouding na tussen mannen en vrouwen, tussen lokale en landelijke leden en tussen door verenigingen voorgedragen en onafhankelijke bestuurders.

De Raad van Bestuur wordt collectief verkozen voor een periode van drie jaar. De huidige mandaatsperiode loopt van april 2013 tot en met maart 2016. Twee maal per jaar - op de bijeenkomsten van maart en oktober - kunnen individuele leden van de raad van bestuur worden vervangen voor de resterende looptijd van de mandaatsperiode.

De Algemene Vergadering van maart 2013 besliste over de meest recente samenstelling van de Raad van Bestuur.

> Besluit Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders, dd. 27/3/2014

Orgaan van Vertegenwoordiging

De directeur, Danny Jacobs en de coördinator algemene zaken, financiën en personeel, Bram Dousselaere, zijn geen bestuurders en kunnen aldus ook niet optreden als gedelegeerd bestuurders. Zij kunnen Bond Beter Leefmilieu statutair en buiten rechte wel vertegenwoordigen via het Orgaan van Vertegenwoordiging. Het Orgaan is bevoegd voor het benoemen en ontslaan van personeel, het afsluiten van overeenkomsten met externe consultants, financiële verrichtingen met bank- en kredietinstellingen, het indienen van bezwaarschriften en de handtekeningbevoegdheid bij het afsluiten van overeenkomsten (tot een bepaalde financiële bovengrens) die ter bekrachtiging zullen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Daarnaast omvatten de bevoegdheden van het Orgaan van Vertegenwoordiging eveneens alle handelingen van dagelijks bestuur.

Het Orgaan van Vertegenwoordiging wordt benoemd voor een periode van drie jaar. De looptijd is parallel met deze van de mandaatsperiode van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur van juni 2013 besliste over de meest recente samenstelling van het Orgaan van Vertegenwoordiging.

> Besluit Orgaan van vertegenwoordiging 30/08/2013